Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden isagoeswild.nl

 

Artikel 1 – Definities

De volgende definities hebben de volgende betekenis, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1.1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, ongeacht de manier waarop ze kenbaar worden gemaakt;

1.2. Isagoeswild.nl: mevrouw A. Laméris handelend onder de naam Isa Goes Wild,

gevestigd op de Van Ginnekenlaan 24, 3572 ZA te Utrecht. Ingeschreven in het KvK onder nummer 53181263.

1.4. Aanbieder: De partij die via Isagoeswild.nl een evenement aanbiedt.

1.5. Deelnemer: De partij die via Isagoeswild.nl evenement afneemt.

1.6. Overeenkomst: De overeenkomst tussen aanbieder en deelnemer.

1.7. Website: De websites (inclusief alle sub domeinen) Isagoeswild.nl. partnersites van Isagoeswild.nl en affiliate partnerwebsites van Isagoeswild.nl;

1.12. Partijen: Aanbieder en deelnemer.

 

Artikel 2 Overeenkomst en aansprakelijkheid

2.1. De overeenkomst komt tot stand tussen de aanbieder en de deelnemer. Isagoeswild.nl is zelf geen partij bij de overeenkomst.  Partijen dienen eventuele klachten zonder tussenkomst van Isagoeswild.nl af te handelen.

2.2 Isagoeswild.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken aanbieder (s), noch voor de juistheid van

de door deze aanbieder(s) verstrekte informatie. Isagoeswild.nl draagt

geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en

andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van

derden opgesteld of uitgegeven.

2.3. Voor zover Isagoeswild.nl zelf toerekenbaar te kort schiet en de deelnemer

daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van  Isagoeswild.nl beperkt tot maximaal het bedrag van het aantal aangekochte kaarten.

2.4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de deelnemer is verzekerd

en voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten.

2.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

gelden mede ten behoeve van het personeel van Isagoeswild.nl.

 

Artikel 3 – Wijzigingen

3.1 Isagoeswild.nl kan de prijzen en de overige informatie van de aanbieders niet garanderen. Deze prijzen en overige informatie kunnen conform de voorwaarden

van de aanbieder worden gewijzigd. Isagoeswild.nl staat daar buiten

en draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.

 

Artikel 4 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

4.1. Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

4.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden en/of elke overeenkomst zullen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht.